Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)

Kotlíkové dotace

Zdarma Vás navštívíme a navrhneme
nejvhodnější řešení Vaší kotelny
Kompletně zpracujeme podklady potřebné
pro čerpání dotace
Namontujeme tepelný zdroj za předem
smluvenou cenu
Zajistíme komplexní servis a revize Vašeho
zařízení po celou dobu životnosti

Dotační program na výměnu kotlů

Tento web je určen k zajišťování služeb pro žadatele o kotlíkové dotace ať již před schválením nebo po kladném vyřízení dotace. Tyto služby se týkají odborného zpracování technického návrhu naší firmou, dále zajištění a výběr nejvhodnějšího nového tepelného zdroje, který je schválen pro podmínky dotací. Zajištění odborné montáže, která zajití zdárný a bezproblémový průběh čerpání dotace.

Naše firma je certifikovaným partnerem několika největších výrobců topných agregátů a splňujeme veškeré podmínky, které dotační titul vyžaduje pro bezproblémový průběh čerpání dotace.

Aktuality o dotacích z Vašeho kraje

25.1.2017
Vysočina
Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie » Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017. Celé znění Pravidel Rady Kraje Vysočina naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části Pro žadatele. Do této výzvy nebudou automaticky převedeny nepodpořené žádosti předložené v rámci předchozí výzvy. O vrácení podkladů si mohou neúspěšní žadatelé písemně požádat a mohou z nich použít stránku žádosti s doporučením energetického specialisty. Ostatní údaje je však nutné vyplnit znovu do nového formuláře žádosti o podporu. Rovněž přílohy musí být aktuální ne starší 90 dnů před podáním žádosti.
více »
25.12.2016
Vysočina
Další výzvu pro výměnu kotlů vyhlásí Kraj Vysočina 10. ledna. Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo » V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu životního prostředí (dále jen Fond) o schválení navýšení peněz na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř 24 miliónů korun je však určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo. „Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů, kteří budou žádat o tuto formu výměny. Výzva, ve které budou jasně dána pravidla pro výměnu a podmínky proplacení dotace, bude zveřejněna na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky 10. ledna 2017“, informuje Pavel Pacal, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj bude o dalších termínech, které zatím nejsou stanoveny, informovat také prostřednictvím médií. Uznatelnost nákladů pro toto kolo příjmu žádostí je výjimečně povolena zpětně, a to od 17. prosince 2015, což je datum vyhlášení první výzvy Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Příjem žádostí, které budou splňovat základní podmínky výzvy, se plánuje na únor 2017.
více »
25.12.2016
Středočeský kraj
Druhé kolo kotlíkových dotací ve středočeském kraji » Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP. Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatelů (závěrečná dokumentace).
více »
17.5.2016
Středočeský kraj
Doklady nutné k proplacení dotace kr. Středočeský » Fotodokumentace odstranění starého kotle a potvrzení o likvidaci – znehodnocení se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu, znehodnocení musí být zřejmé z předložených fotografií. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci. Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace z průběhu akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí. Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení). Faktura musí být od dodavatele označena číslem „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000013" a názvem projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018" a vždy musí být opatřena originálním podpisem příjemce (všechny doklady se odevzdávají v kopii). Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu (tento protokol musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, nemovitosti, ve které je kotel instalován, technické údaje kotle a datum, kdy byl kotel uveden do trvalého provozu). Jedná se o otopnou a tlakovou zkoušku. Kopie dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje, a profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (příjemce dotace) u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu. Pro vyplacení dotace musí mít žadatel zřízen svůj vlastní účet, dispoziční právo není dostačující. Účet nemůže být veden na jinou osobu. Na základě předložení výše uvedených dokladů bude Odborem ŽPaZ provedena formální kontrola těchto dokladů. Dále si Vás dovolujeme upozornit mj. na povinnost, že dle podmínek dotačního programu musí být nový zdroj vytápění uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz. Dokumenty ke stažení Doklady nutné k proplacení dotace
více »
17.5.2016
Celá ČR
Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení na OZE » S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE (obnovitelné zdroje energie) po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES, na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět. Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace zařízení využívajících obnovitelné zdroje a od 1. července 2015 je povinnost zmírněna pouze na všechny dotované instalace (novelou č. 103/2015 Sb.). Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let. Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací. Pro zařízení využívající OZE v rámci kotlíkových dotací jsou relevantní tyto:  Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) – platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, voda/voda i země/voda. Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné po dobu 5 let. Seznam osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE je dostupný na několika serverech, z nich uvádíme např. tyto: www.aptt.cz/zkousky-oze.php www.topenaridotace.cz Sankce a pokuty za instalace osobou bez profesní kvalifikace Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto: Fyzické osoby se dopouštějí přestupku tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci. A stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (toto platí pro obě strany – stavebníka i montážníka).  
více »

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR Vám můžeme pomoci získat již od letošního roku až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy,či úpravy kotelny. Kompletní zadministrování žádosti a instalaci nového tepelného agregátu zajistíme na klíč za Vás.

Výše Vaší dotace?

Chcete vědět, kolik Vám dotace ušetří peněz? Využijte naší online kalkulačku, za pár minut zjistíte, kolik skutečně zaplatíte za nový kotel.

Kalkulačka

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2017 KotlikoveDotace.eu | Login
Powered by AximSoft.cz